rondleiding

Algemene Voorwaarden

Definities

Lidmaatschap: de mogelijkheid gebruik te maken van de Dienst.
Lid: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie ePGB een overeenkomst tot levering van de Dienst aangaat.
Dienst online administratiesysteem voor de uitgaven uit het persoongebonden budget (PGB) in combinatie met online planning van zorg en communicatie met zorgverleners.
Overeenkomst: de overeenkomst tussen ePGB en Lid waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.
ePGB: Stichting ePGB, gevestigd te Utrecht op de Churchilllaan 11.

1. Algemeen

1.1 ePGB is ontworpen om PGB-houders een online systeem te bieden om zelf de PGB-administratie en de planning van de zorg te beheren. Door het doorlopen van de inschrijfprocedure en het aanklikken van de 'Aanmelden' of 'Bestel' -knop gaat Lid akkoord met de algemene voorwaarden en het privacy beleid. Lees ze alstublieft aandachtig door.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de levering van alle diensten door ePGB aan Leden. Bij aanmelding zijn de algemene voorwaarden zoals hier omschreven van toepassing.

2. Toegang en aanmelding

2.1 Lid moet 18 jaar of ouder zijn om zich in te schrijven.

2.2 Het lidmaatschap mag alleen door Lid persoonlijk, of door een aangestelde verantwoordelijke gebruikt worden. Het is anderen, de aangestelde verantwoordelijke uitgesloten, niet toegestaan het lidmaatschap te gebruiken en Lid mag het lidmaatschap niet overdragen of toewijzen aan een andere persoon of entiteit.

2.3 ePGB behoudt zich het recht voor Leden te weigeren, hetgeen de aanvrager zo spoedig mogelijk zal worden medegedeeld.

2.4 Wanneer aan de voorwaarden voor lidmaatschap is voldaan, beschikt ieder Lid over een gebruikersnaam en wachtwoord. Deze zijn strikt privé en vertrouwelijk, en mogen niet met anderen, de aangestelde verantwoordelijke uitgesloten, worden gedeeld. ePGB kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van een gebruikersnaam en/of wachtwoord door een Lid.

2.5 ePGB behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande aankondiging aanmeldingsvereisten van diensten of producten die op de site worden aangeboden te wijzigen.

2.6 ePGB behoudt zich het recht voor om tarieven van diensten of producten die op de site worden aangeboden te wijzigen. ePGB dient gebruiker tenminste 1 maand van tevoren een aankondiging per e-mail over te versturen.

3. Gedragregels

3.1 Lid zal ePGB niet op enigerlei wijze gebruiken of doen gebruiken voor onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten en/of voor handelingen die in strijd zijn met algemeen geldende normen en waarden. Hieronder worden onder meer de volgende handelingen begrepen: het plegen van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot: auteursrechten, merkenrechten, rechten uit hoofde van de Europese richtlijn 96/9 inzake de rechtsbescherming van databanken, octrooirechten, modellenrechten); diefstal; de onrechtmatige en/of strafbare verspreiding van geheime of vertrouwelijke informatie; de onrechtmatige of strafbare verspreiding van teksten en/of beeld- en geluidsmateriaal, waaronder racistische uitingen, kinderporno, crimineel dataverkeer, beledigende uitingen en zgn. "mailbommen"; computervredebreuk ("hacken") via ePGB of internet; vernieling, beschadiging of onbruikbaar maken van systemen of geautomatiseerde werken en software van anderen; het verspreiden van virussen of het anderszins opzettelijk verstoren van communicatie of gegevensopslag; het zich verschaffen van toegang door middel van valse sleutels, valse codes, valse hoedanigheden.

3.2 Het ePGB privacy beleid zoals omschreven hieronder maakt deel uit van de ePGB dienst. Door aanmelding verklaart Lid met dit beleid in te stemmen en zich eraan te conformeren.

3.3 Lid stemt ermee in om in vrije invoervelden persoonlijke informatie zoals telefoonnummers, straatadressen, achternamen, URL's, email adressen, of andere persoonlijke herleidbare informatie te vermelden. De informatie die Lid opgeeft zal door ePGB slechts voor administratieve en statistische doeleinden worden worden gebruikt

3.4 Lid verklaart eerlijke en accurate informatie over Lid te verschaffen.

3.5 Lid stemt ermee in dat Lid persoonlijk verantwoordelijk is voor interacties met andere Leden.

3.6 Lid verklaart zich op geen enkele wijze te zullen voordoen als een ander dan Lid werkelijk is. Dat houdt ook in dat Lid zich niet als een ander Lid of een werknemer van ePGB zal voordoen.

3.7 Berichten die door Lid aan andere Leden worden verstuurd worden door ePGB als privé behandeld. ePGB behoudt zich het recht voor om op klachten van andere Leden maatregelen te nemen als omschreven in artikel 10 lid 3.

3.8 Persoonlijke gegevens zoals, maar niet beperkt tot adres, BSN (burger service nummer), etc en gegevens betreffende de adminstratie van het PGB van lid wordt door ePGB zonder uitdrukkelijke toestemming van Lid nooit aan derden bekendgemaakt.

3.9 ePGB maakt in de uitvoering van haar diensten in sommige gevallen gebruik van de diensten van derden. Deze derden hebben alleen toegang tot gegevens voor zover dat nodig is voor de uitoefening van hun taak. Zij mogen deze gegevens voor geen enkel ander doel gebruiken.

3.10 ePGB verstuurt af en toe aan onze leden een nieuwsbrief waarin interessante ontwikkelingen over het PGB staan, alsmede nieuwe diensten die ePGB aanbiedt. Lid kan zich wenden tot onze helpdesk indien Lid geen prijs stelt op deze nieuwsbrief.

3.11 Bij vragen en/of opmerkingen omtrent de verwerking door ePGB van gegevens kan Lid zich wenden tot onze helpdesk

4. Intellectueel eigendom

4.1 Lid stemt ermee in dat Lid zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van ePGB en van de eigenaren van intellectuele eigendomsrechten geen enkel materiaal zichtbaar op, of afkomstig van, de ePGB website zal bewerken, openbaar maken, distribueren of reproduceren. Dit betreft onder andere foto's, persoonlijke gegevens van leden, redactionele artikelen, adviezen, programmatuur en overige inhoud van onze site.

4.2 De vormgeving en inhoud, waaronder handelsmerken, logo's, afbeeldingen, foto's, tekst op de website(s) van ePGB zijn het intellectuele eigendom van ePGB en mogen niet worden gereproduceerd, gebruikt of weergegeven zonder de uitdrukkelijke toestemming van ePGB.

4.3 De gebruiksrechten die door ePGB aan leden worden verleend, zijn strikt beperkt tot het gebruik van de Dienst voor privé- en persoonlijke doeleinden binnen het kader en gedurende de duur van het lidmaatschap bij ePGB. Al het andere gebruik door leden zonder toestemming van ePGB is strikt verboden.

4.4 Het is leden in het bijzonder verboden om de diensten, webpagina's van ePGB en de computercodes of elementen waaruit de diensten en de ePGB zijn opgebouwd op welke manier dan ook te bewerken, kopiëren, dupliceren of downloaden (met als doel deze te bewerken, kopiëren, dupliceren, commercieel te gebruiken en.of te distribueren) of uit te zenden, door te sturen, commercieel te gebruiken en/of te distribueren.

4.5 ePGB is gerechtigd de intellectuele eigendomsrechten die zijn verbonden aan inhoud die door leden wordt verstrekt, te gebruiken op de website(s) van ePGB. ePGB is gerechtigd de genoemde inhoud aan te passen aan het ontwerp van de website(s) van ePGB en/of technische vereisten.

5 Aansprakelijkheid

5.1 Nieuwsbrieven, mededelingen, aanbiedingen of andere informatie die Lid beschikbaar wordt gesteld door of via ePGB zijn en blijven eigendom van ePGB, tenzij dat vooraf schriftelijk is overeengekomen. ePGB aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het geschrevene.

5.2 ePGB is verplicht zich in te spannen voor een degelijke beveiliging van ePGB. ePGB is niet aansprakelijk voor enige schade aan de zijde van Leden of derden, die het gevolg is van onvoldoende beveiliging.

5.3 ePGB aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van ontwrichting van een bestaande of nieuwe arbeidsrelatie ten gevolge van het lidmaatschap van een Lid.

5.4 ePGB garandeert niet dat het ePGB foutloos is en niet zal worden onderbroken door storingen. ePGB aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade van Leden als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van enige overeenkomst of enige andere verplichting van ePGB jegens Leden, die niet te wijten is aan opzet of grove schuld van ePGB. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot directe schade aan zaken en letsel van personen en tot ten hoogste een bedrag, gelijk aan het bedrag dat ePGB voor de geleverde diensten heeft ontvangen, met een maximum van vierduizend euro.

5.5 ePGB aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige indirecte schade, vervolgschade daaronder begrepen, noch is ePGB gehouden tot vergoeding van bedrijfsschade, winstderving, schade als gevolg van uitval en/of onbereikbaarheid van internet, schade ontstaan door het uitlekken van vertrouwelijke gegevens, schade veroorzaakt door electronische storingen of schade voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens Leden.

5.6 ePGB aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan de zijde van de Leden die is veroorzaakt door derden, die al of niet gebruik maken van het ePGB.

5.7 Lid vrijwaart ePGB voor alle aanspraken van derden die verband houden met het gebruik van de dienst door Leden en/of onvoldoende naleving door Leden van enige verplichting jegens het ePGB, al of niet voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden.

6. Overmacht

6.1 ePGB aanvaardt geen aansprakelijkheid indien een tekortkoming het gevolg is van omstandigheden die ePGB niet toerekenbaar zijn, zoals (maar niet beperkt tot) internationale conflicten, gewelddadige of gewapende acties, maatregelen van enige overheid, arbeidsongeregeldheden onder ePGB personeel of onder het personeel van enige derde die diensten aan ePGB levert, boycot acties, vertragingen of andere onvolkomenheden aan de zijde van derden van wie ePGB op enigerlei wijze afhankelijk is, storingen in de elektriciteitsvoorziening, storingen in de verbindingen met internet, storingen in het telefoonnet van de betrokken telecommunicatie maatschappij(en), volledige bezetting van de inbellijnen, uitval van de elektriciteit en andere storingen die buiten onze macht liggen, storingen in onze communicatieverbindingen of in onze apparatuur of in de communicatie verbindingen of apparatuur van enige derden die diensten aan onze levert.

6.2 Wanneer ePGB wegens een niet toerekenbare tekortkoming voor een periode langer dan twee maanden achtereen niet aan zijn verplichtingen kan voldoen, is zowel ePGB als Lid bevoegd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring op te zeggen.

6.3 De gevolgen van tekortkoming in de nakoming van ePGB jegens derden, die wordt veroorzaakt door of vanwege gedragingen van Lid, zullen steeds voor rekening en risico van Lid zijn.

7. Technisch falen van de website

7.1 ePGB garandeert niet dat ePGB foutloos is en niet zal worden onderbroken door storingen. ePGB spant zich in om defecten in de diensten zo snel mogelijk te verhelpen.

7.2 ePGB aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de verspreiding van enige met virus geïnfecteerde informatie.

7.3 ePGB aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van acties van derden die zich toegang tot de Dienst, mailberichten of informatie van Leden verschaffen en hierin veranderingen aanbrengen.

8. Tarieven en Betaling

8.1 Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.

8.2 Lid geeft bij aanmelding aan per automatische incasso te willen betalen. Bedragen worden bij automatische incasso maandelijks in rekening gebracht.

8.3 Indien Lid ePGB machtigt om te betalen via automatische incasso, draagt Lid zorg voor voldoende saldo op de bij aanmelding opgegeven rekening. Als het verschuldigde bedrag niet automatisch kan worden afgeschreven door een gebrek aan saldo of onbevoegdheid over het saldo te beschikken, brengt ePGB Lid op de hoogte. Lid maakt vervolgens het verschuldigde bedrag over op het door ePGB opgegeven rekeningnummer.

9. Niet-tijdige betaling

9.1. Als Lid ten onrechte een afgeschreven bedrag laat terugboeken of als Lid het verschuldigde bedrag niet heeft betaald volgens de manier die is omschreven in artikel 9, is hij zonder verdere ingebrekestelling in verzuim.

9.2. Vanaf de datum waarop Lid in verzuim is, mag ePGB eenmalig administratiekosten van € 10.- in rekening brengen. Daarbij komen eventueel de (buitengerechtelijke) incassokosten ter grootte van vijftien procent van het openstaande bedrag, met een minimum van € 35,- . Vanaf de vervaldatum van de rekening kan ePGB Lid één procent rente per maand of de wettelijke rente indien die hoger is, in rekening brengen.

10. Duur en beeindiging lidmaatschap

10.1 De Overeenkomst duurt minimaal 1 maand en wordt stilzwijgend maandelijks verlengd, tenzij Klant heeft opgezegd, waarbij Klant de opzegtermijn in artikel 10.2 in acht heeft genomen.

10.2 Als Lid wilt opzeggen kan dat door een mail te sturen naar onze helpdesk. ePGB hanteert een opzegtermijn van 1 maand. Opzegging tijdens de minimumduur is niet mogelijk

10.3 ePGB is gerechtigd het lidmaatschap en andere overeenkomsten zonder nadere ingebreke stelling of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en/of de toegang tot ePGB geheel of gedeeltelijk en al dan niet tijdelijk te blokkeren, indien Lid één of meer van de verplichtingen jegens ePGB niet, niet behoorlijk of niet volledig nakomt dan wel in strijd met wettelijke voorschriften handelt. Het lidmaatschap kan onder andere met onmiddelijke ingang worden beëindigd als gevolg van: a. herhaaldelijke, kennelijk gegronde, klachten over hinderlijk/onacceptabel gedrag, die ePGB via andere Leden bereiken, danwel die ePGB zelf heeft. , b. pogingen van Lid om het lidmaatschap over te dragen , c. indien Lid de rekening niet betaalt binnen de termijn die ePGB heeft gesteld , d. indien Lid de machtiging tot automatische incasso intrekt en/of de overboeking ongedaan maakt , e. in geval van faillissement, (voorlopige) surséance van betaling, schuldsanering of onder curatelestelling. Bij beëindiging van de Overeenkomst is Lid verplicht de kosten van de nog resterende minimumduur van de Overeenkomst te voldoen.

11. Slotbepalingen

11.1 Wanneer ePGB wordt overgenomen, fuseert of op andere wijze zich ontwikkelt tot een andere rechtspersoon, dan gaan alle rechten en verplichtingen die tussen Lid en ePGB bestaan over op deze andere rechtspersoon.

11.2 Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit enige overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden/overeenkomst aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst gestalte wordt gegeven.

11.3 Op betrekkingen tussen Lid en ePGB is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen Lid en ePGB worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te Utrecht; dan wel, ter keuze van ePGB, bij de bevoegde rechter van de woonplaats van Lid.