rondleiding

Overgangsregeling AWBZ-Wlz

De AWBZ gaat vanaf 1 januari 2015 veranderen in de Wet langdurige zorg. Dit is een nieuwe Wet voor de zwaarste langdurige zorg die beter passen bij de huidige zorgvraag van cliënten. Lichtere vormen van ondersteuning en zorg uit de AWBZ gaan over naar de Wmo en de Zorgverzekeringswet. Zorgvragers die nu al AWBZ-zorg ontvangen, krijgen te maken met een overgangsregeling.

De overgangsregeling

De overgangsregeling geldt voor mensen die nu al een AWBZ-indicatie hebben en de regeling heeft verschillende gevolgen voor de volgende ‘groepen’ cliënten.

AWBZ-indicatie voor verblijf

Voor cliënten die vanaf 1 januari 2015 in een instelling of kleinschalig wooninitiatief wonen en de indicatie ‘AWBZ voor verblijf’ hebben geldt dat zij daar mogen blijven wonen en voortaan onder de Wlz gaan vallen.

Voor cliënten die vanaf 1 januari 2015 thuis wonen en de indicatie ‘AWBZ voor verblijf’ hebben geldt dat zij hun recht vanuit de Wlz behouden indien zij een hoog zorgzwaartepakket hebben. Zij blijven dan thuis hun zorg ontvangen via een pgb of via het zogenaamde ‘volledige pakket thuis’ (vpt). Als cliënten een laag zorgzwaartepakket hebben kunnen zij tot 1 januari 2016 ervoor kiezen om alsnog in een instelling via de Wlz te verblijven. Dit dienen zij dan schriftelijk door te geven aan het zorgkantoor. Als een cliënt nog geen keuze heeft gemaakt, dan loopt de zorg door vanuit de Wet langdurige zorg tot het moment dat de cliënt een keuze maakt, of totdat zijn indicatieduur verstrijkt. Als de cliënt voor verblijf in een instelling kiest valt hij onder de Wlz. Als er nog geen plek is in de instelling dan krijgt de cliënt te maken met overbruggingszorg die wordt geleverd via een volledig pakket thuis of een pgb via de Wlz. Als de cliënt kiest voor thuis wonen dan kan hij een beroep doen op de gemeente en/of de zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar regelt verpleging en verzorging thuis en de gemeente regelt dat u thuis ondersteuning krijgt.

Voor cliënten die vanaf 1 januari 2015 in een ADL-clusterwoning wonen en de indicatie ‘AWBZ voor verblijf’ hebben geldt dat zij hun recht op ADL-ondersteuning blijven houden zolang ze daar wonen.

AWBZ-indicatie zonder verblijf

Als je nu intensieve zorg op basis van een AWBZ-indicatie voor zorg, zonder verblijf, ontvangt dan gaat je zorg over naar de gemeente of zorgverzekeraar.

Brief van het CIZ

Als je recht hebt op de overgangsregeling in de week van 13 oktober 2014 een brief. Met de antwoordkaart bij de brief geef je toestemming voor de overgang van AWBZ naar de Wlz. De brief dient voor 15 november retour gestuurd te worden naar het CIZ.